Пакети послуг за державною програмою медичних гарантій

КНП "ВИСОКОПІЛЬСЬКА ЛІКАРНЯ" ЗДІЙСНЮЄ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ В 2021 РОЦІ ЗА ДЕРЖАВНОЮ ПРОГРАМОЮ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА НАПРЯМКАМИ:

№4 "СТАЦІОНАРНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ"

 1. Забезпечення первинного огляду пацієнта/пацієнтки з визначенням його/її маршрутизації.
 2. Проведення необхідних лабораторних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, зокрема:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові;
 • изначення групи крові 1 резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, глобулін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), білірубін 1 його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, хлор, натрій, магній, кальцій; феритин; тропонін І або Т, високочутливий (В8-сТитГ); гамма-глутамінтранспептидаза (ГГТП), лужна фосфатаза, показник антинуклеарних антитіл (АХА)); 
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛІІНЩ), ліпопротеїди високої щільністю (ЛІЇВЩ) в сироватці крові,
 • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (КЕ, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (СЕР, кількісне визначення), антистрептолізин-О (А51.0, кількісне визначення)),
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)),
 • визначення глюкози в цільній крові або сироватці крові та/або проведення глюкозотолерантного тесту;
 • глікозильований гемоглобін в цільній крові,
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • аналіз сечі загальний;
 • мікроальбумін у сечі;
 • ацетонв сечі;
 • копрограма;
 • тестування на сифіліс, гепатити, ВІЛ, 5АВ5-СоМ-2;
 • бактеріологічні дослідження з урахуванням визначення патогенної флори, а також умовно патогенних та облігатних бактерій, мікропреципітації на сифіліс, визначення найпростіших та гельмінтів калу;
 • інші лабораторні дослідження відповідно до потреб пацієнтів. 
 1. Проведення необхідних інструментальних обстежень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та за умови наявності відповідного обладнання у закладі, зокрема: 
 • електрокардіографія (ЕКГ );
  ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії, ендоскопічні дослідження (езофагогастродуоденоскопія, колоноскопія тощо);
 • рентгенологічні дослідження, в тому числі комп'ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 • магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням),
 • інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів. 
 1. Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов'язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур, цілодобовий доступ до ненаркотичних та наркотичних знеболювальних засобів.
 2. Забезпечення лікарськими засобами відповідно до Національного переліку основних лікарських засобів, медичними виробами та розхідними матеріалами.  
 3. Надання медичної допомоги, направленої на полегшення, зняття чи усунення симптомів і проявів захворювання чи іншого порушення життєдіяльності, нормалізація порушених процесів життєдіяльності 1 одужання, відновлення здоров'я пацієнтів без застосування хірургічних операцій.  
 4. Надання медичної допомоги вагітним з ускладненим перебігом вагітності та/або екстрагенітальною патологією. 
 5. Забезпечення цілодобового лікарського та медсестринського догляду.  
 6. Проведення заходів із профілактики захворювань. 
 7. Надання реабілітаційних послуг при відсутності протипоказань в гострому періоді та направлення пацієнтів для отримання реабілітаційних послуг у підгострому та відновному періодах або послуг з паліативної медичної допомоги. 
 8. Переведення за потреби пацієнтів в інші заклади (підрозділи) для надання їм вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.  
 9. Харчування пацієнтів в умовах стаціонару.

№9 «МЕДИЧНА ДОПОМОГА ДОРОСЛИМ ТА ДІТЯМ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»

 1. Надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) амбулаторної медичної допомоги.
 1. Проведення необхідних лабораторних досліджень (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я), зокрема: 
 1. загально-клінічних та біохімічних лабораторних досліджень:
 • розгорнутий клінічний аналіз крові,
 • морфологічне дослідження клітин крові;
 • визначення групи крові і резус фактору;
 • біохімічний аналіз крові (загальний білок, альбумін, альфа-амілаза, аспартатамінотрансфераза (АСАТ), аланінамінотрансфераза (АЛАТ), білірубін 1 його фракції (загальний, прямий, непрямий), креатинін, сечовина, сечова кислота, електроліти: калій, кальцій, хлор, натрій, магній;
 • залізо, феритин, трансферин, загальна залізозв'язуюча здатність сироватки; лужна фосфатаза, лактатдегідрогеназа, прокальцитонін);
 • ліпідний профіль: тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛІІНЩ, ліпопротеїди високої щільністю (ЛІЇВЩ), в сироватці крові,
 • ревматологічні та гострофазові показники (ревматоїдний фактор (КЕ, кількісне визначення), сіалові кислоти, С-реактивний білок (СЕР,кількісне визначення), антистрептолізин-О (А51.0, кількісне визначення)),
 • коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген,міжнародне нормалізоване відношення (МНВ)),
 • тести на тропонін;
 • вітамін Д;
 • тлюкоза в цільній крові або сироватці крові,
 • глікозильований гемоглобін;
 • загальний аналіз сечі,
 • копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин;
 • кал на гельмінтів;
 • дослідження спинномозкової рідини;
 • дослідження на онкологічні маркери;
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. бактеріологічних досліджень:
  • бакпосів з урогенітального тракту З антибіотикограма;
  • бакпосів калу на патогенну та умовно-патогенну флору; на стафілокок (5.айпгеце, 5ї.ерідегтідія з гемол. активністю), на патогенні ентеробактерії (5аїтопеПа, 5БігеПа) (- антибіотикограма);
  • бактеріологічне дослідження на 61946;-гемолітичний стрептокок;
  • бакпосів на стафілокок - антибіотикограма;
  • бакпосів з вуха, носа, зіву, ока, сечі, рани, мокротиння, секрету простати (З антибіотикограма),
  • бакпосів крові на стерильність (аероби);
  • бакпосів шкірних покривів (нігті, волосся, лусочки та ін.) на дерматофітії - антимікотики,
  • бакпосів на збудники дифтерії (мазок із зіву та носа),
  • бакпосів матеріалу на грибкову флору (рід Сапаїда) -- антимікотики;
  • профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу (мазок із носу),
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. молекулярно-генетичних досліджень:
  • ДНК вірусного гепатиту В, РНК вірусного гепатиту С;
  • молекулярно-генетичні дослідження на туберкульоз;
  • антигену 5АВ5-СоУ-2;
  • для діагностики новоутворень;
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за інфекційними захворюваннями:
 • НВ8А8є;
 • антитіла до НСУ;
 • сифіліс РМП;
 • антитіла до ВІЛ;
 • коронавірусної хвороби СОМІ)-19;
 • інфекцій, що передаються статевим шляхом (гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, вірус простого герпесу 2 типу та інших);
 • туберкульозу;
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. імунологічних досліджень для виявлення та контролю за неінфекційними захворюваннями
 • (імуноглобулін А, імуноглобулін Е,імуноглобулін М, імуноглобулін Є, імунограма та інші);

 

 1. цитологічних досліджень:
 • зішкрібу з шийки матки та цервікального каналу;
 • секрету простати;
 • аспірату з порожнини матки;
 • зішкрібу з уретри;
 • пунктату (матеріал пункційної тонкоголкової біопсії),
 • транссудату, ексудату, секрету, екскрету (молочна залоза, рана тощо),
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. гістологічних досліджень матеріалу, отриманого після:
  • біопсії ендометрію (аспіраційна біопсія, вишкрібання, поліпектомія);
  • вишкрібання цервікального каналу;
  • біопсії шийки матки (не ексцизійна),
  • біопсії шкіри;
  • біопсії простати;
  • біопсії за результатами ендоскопічних досліджень (езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії, бронхоскопії, гістероскопії, цистоскопії);
  • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. гормональних досліджень:
 • тироксин (ТА загальний, ТА вільний), трийодтиронін (Т 3 загальний, Т3 вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), паратгормон (ПТ), інсулін, адренокориткотропний гормон (АКТГ, кортикотропін), кортизол (гідрокортизон), соматотропний гормон (соматотропін, СТГ),
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. визначення концентрації лікарських засобів для імуносупресії в крові.

 

 1. Проведення необхідних інструментальних досліджень (за умови наявності відповідного обладнання в закладі та відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я), зокрема:
 • рентгенологічні дослідження, в тому числі комп'ютерна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням),
 • магнітно-резонансна томографія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням);
 • сцинтиграфія (в тому числі з внутрішньовенним контрастуванням),
 • ультразвукові дослідження, в тому числі із проведенням доплерографії,;
 • ендоскопічні дослідження:
 • гастроскопія;
 • езофагодуоденоскопія;
 • дуоденоскопія;
 • ректороманоскопія;
 • колоноскопія;
 • цистоскопія;
 • артроскопія,
 • гістероскопія;
 • бронхоскопія,
 • кольпоскопія;
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. функціональні дослідження:
 • електрокардіографія (ЕКТ);
 • електроенцефалографія (ЕЕГ);
 • спірографія,
 • холтерівське моніторування,
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. офтальмологічні дослідження:
 • офтальмометрія (кератометрія);
 • офтальмоскопія;
 • рефрактометрія;
 • діоптриметрія,
 • периметр поля зору;
 • інші дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. інші інструментальні дослідження відповідно до потреб пацієнтів.

 

 1. Встановлення або зняття діагнозу, визначення способів 1 методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту

пацієнта/пацієнтки.

 1. Призначення та/або корекція медикаментозного лікування.
 2. Динамічне спостереження за пацієнтами із хронічними захворюваннями.
 3. Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару.
 4. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до травматологічних пунктів.
 5. Надання медичної допомоги пацієнтам при зверненні до приймального відділення без подальшої госпіталізації пацієнта/пацієнтки.
 6. Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах.
 7. Ведення вагітності.
 8. Проведення консультативного обстеження вагітних з груп середнього і високого ступеня (за сукупністю факторів) акушерського та

перинатального ризиків із наданням рекомендацій до складання індивідуального плану спостереження вагітних для лікаря, який веде

вагітність.

 1. Проведення медико-генетичного консультування.
 2. Проведення спеціалізованого лабораторного генетичного обстеження пацієнтів з підозрою на наявність спадкової та/або вродженої

патології (відповідно до напряму надання медичної допомоги закладом та галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я).

 1. Здійснення діагностики і лікування латентної туберкульозної інфекції, а також виявлення та обстеження контактних щодо туберкульозу

осіб за умови наявності відповідних умов у закладі.

 1. Надання послуги з катамнестичного спостереження передчасно народжених дітей та дітей з перинатальною патологією за умови наявності

відповідних умов у закладі.

 1. Проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років

відповідно до чинного законодавства.

 1. Проведення профілактики захворювань.
 2. Надання послуг з медичної реабілітації в амбулаторних умовах у підгострому і відновному періоді.
 3. Оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи.
 4. Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання

невідкладної медичної допомоги пацієнтам до її прибуття.

 1. Направлення пацієнта/пацієнтки при наявності показань для надання вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої)

медичної допомоги.

КНП "Високопільська лікарня"

Комунальне некомерційне підприємство "Високопільська лікарня" Високопільської селищної ради Бериславського района Херсонської області
Код ЄДРПОУ 02003965

74000 смт Високопілля Бериславського района Херсонської області,  вул. Визволителів, 145,  т. 05535-2-12-07