Спостережна рада лікарні

СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

комунального некомерційного підприємства  «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області 

Додаток  1 до рішення десятої сесії селищної ради VІІІ скликання від 23 квітня 2021 року № 395

Вітвіцька

Віра Миколаївна

-

 голова постійної комісії селищної ради з питань                             соціального захисту населення, зв'язків з об'єднаннями громадян, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту

Іващенко

Ольга Володимирівна

-

начальник відділу соціальної інфраструктури селищної ради

Кравченко

Олексій Григорович

 

-

представник громадськості (за згодою)

Пасічник

Віталій Іванович

 

-

голова громадської організації «Товариство воїнів-учасників, ветеранів АТО на сході України смт. Високопілля» (за згодою)

Цалінська

Надія Анатоліївна

-

головна медична сестра комунального некомерційного підприємства «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області

Чиж

Валерій Анатолійович

-

голова громадської організації «Високопільська районна організація української спілки ветеранів Афганістану воїнів-інтернаціоналістів» (за згодою)

Ярова

Марина Михайлівна

-

голова Високопільської районної профспілкової організації працівників державних установ (за згодою)

 

Секретар селищної ради                                                              Вікторія КОПЕРКО

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спостережну раду раду комунального некомерційного підприємства «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району  Херсонської області 

Додаток 2 до рішення десятої сесії селищної ради VІІІ скликання від 23 квітня 2021 року № 395

І.Загальна частина

 1. Положення про спостережну раду комунального некомерційного підприємства «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області ( далі - Положення) визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної ради комунального некомерційного підприємства «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області, організацію її роботи.
 2. Спостережна рада комунального некомерційного підприємства «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області (далі - спостережна рада) у своїй діяльності керуєтьсяКонституцієюта законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом комунального некомерційного підприємства «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області  та цим  Положенням.
 3. Основними принципами діяльності спостережної ради є:

1) колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

2) прозорість діяльності;

3) неупередженість і рівноправність членів спостережної ради;

4) незалежність.

 

ІІ.Мета діяльності, права та обов’язки

 1. 1. Метою діяльності спостережної ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я.
 2. 2. Спостережна рада:

1) затверджує план роботи спостережної ради;

2) розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення комунальним некомерційним підприємством «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області  (далі - КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради);

3) розглядає питання щодо дотримання КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім’ї та родичів) та реагування закладу охорони здоров’я на такі скарги;

4) розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров’я;

5) вносить директору КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради пропозиції з питань діяльності закладу охорони здоров’я, покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;

6) бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради;

7) подає пропозиції директору КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради щодо оптимізації організаційної структури такого закладу за напрямами його діяльності;

8) розглядає інші питання, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради, здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;

9) інформує Високопільську селищну раду (далі - Власник) про недоліки діяльності, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;

10) подає пропозиції Власнику та директору КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради;

11) з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах Високопільської селищної ради та КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради, розміщує інформацію про діяльність спостережної ради на інформаційних стендах КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради в доступних для пацієнтів місцях.

 1. Спостережна рада має право:

1) на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п’яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови спостережної ради на ім’я директора КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради;

2) залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

 

 ІІІ. Склад спостережної ради

 1. 1. До складу спостережної ради входять голова, заступник голови, секретар і члени спостережної ради.
 2. 2. Члени спостережної ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову спостережної ради, а також за пропозицією голови - секретаря спостережної ради.
 3. 3. Строк повноважень спостережної ради становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом спостережної ради більше двох строків підряд.
 4. 4. Членство у спостережній раді припиняється у разі:

1) систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена спостережної ради на її засіданнях;

2) надходження мотивованого повідомлення від органу / організації, від якого / якої було делеговано члена спостережної ради, за підписом керівника  про відкликання свого представника та припинення його членства у спостережній раді;

3) скасування державної реєстрації громадського об’єднання / організації, представника якого / якої обрано до складу спостережної ради;

4) неможливості члена спостережної ради брати участь у роботі спостережної ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена спостережної ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена спостережної ради;

6) подання членом спостережної ради відповідної заяви;

7) смерті члена спостережної ради.

 1. У разі припинення представником громадськості, громадського об’єднання чи організації, що здійснює професійне самоврядування, членства у спостережній раді його місце може займати наступний за черговістю кандидат до складу спостережної ради, який набрав  найбільшу кількість  голосів за результами проведення рейтингового голосування.
 2. Якщо від громадськості, громадських об’єднань та організацій, що здійснюють професійне самоврядування, запропоновано до восьми кандидатів, рейтингове голосування не проводиться.

Рішення про включення нового члена до спостережної ради затверджується Власником.

 

 1. IV. Організація роботи спостережної ради
 2. Спостережну раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.
 3. 2. Голова спостережної ради:

1) організовує діяльність спостережної ради;

2) визначає функціональні обов’язки заступника голови, секретаря і членів спостережної ради;

3) скликає і веде засідання спостережної ради, виносить на розгляд спостережної ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення спостережної ради;

4) підписує листи та інші документи спостережної ради;

5) представляє спостережну раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, Власником, підприємствами, установами, організаціями;

6) здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності спостережної ради, в межах її повноважень.

 1. 3. Секретар спостережної ради:

1) готує проект плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;

2) забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;

3) забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;

4) веде і зберігає протоколи засідань спостережної ради та іншу документацію;

5) веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях;

6) забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної ради;

7) здійснює інші повноваження і виконує доручення голови спостережної ради, пов’язані з організацією її діяльності.

 1. 4. Члени спостережної ради мають право:

1) брати участь у засіданнях спостережної ради;

2) ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях спостережної ради шляхом внесення їх до порядку денного;

3) брати участь у розгляді питань спостережною радою та подавати пропозиції до проектів рішень спостережної ради.

 1. Члени спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради, здійсненню медичного обслуговування населення.
 2. 6. Члени спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради. Члени спостережної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із складу спостережної ради.

 1. 7. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на підставі пропозицій її членів.
 2. 8. Засідання спостережної ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.
 3. 9. Засідання спостережної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правоможними, якщо на них присутні дві третини її членів.
 4. 10. Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, Власника або однієї третини членів спостережної ради.

Вимога про скликання позачергового засідання спостережної ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

 1. 11. Засідання спостережної ради проводяться у відкритому або закритому режимі.

У разі коли на засіданні спостережної ради розглядаються питання, пов’язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням спостережної ради засідання проводяться у закритому режимі.

 1. Рішення спостережної ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови спостережної ради.

 1. 13. Член спостережної ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член спостережної ради під час голосування має один голос.
 2. 14. Розгляд питань, що виносяться на засідання спостережної ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головуючим та секретарем спостережної ради і надсилається усім членам спостережної ради.

Члени спостережної ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід’ємною частиною.

 1. 15. Рішення спостережної ради доводяться до відома Власника та директора КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Високопільської селищної ради та КНП «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.
 2. 16. Спостережна рада подає Власнику річний звіт про свою роботу. У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною Власник приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу спостережної ради.

Члени спостережної ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу спостережної ради.

  

Секретар селищної ради                                                       Вікторія КОПЕРКО

 

КНП "Високопільська лікарня"

Комунальне некомерційне підприємство "Високопільська лікарня" Високопільської селищної ради Бериславського района Херсонської області
Код ЄДРПОУ 02003965

74000 смт Високопілля Бериславського района Херсонської області,  вул. Визволителів, 145,  т. 05535-2-12-07