Статут

 СТАТУТ 

комунального некомерційного підприємства «Високопільська лікарня»
Високопільської селищної ради Бериславського району  Херсонської області  

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням III сесії VIII скликання Високопільської селищної ради від 11.12.2020 р. № 58

 

 1. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до законів України  «Основи законодавства України про охорону здоров’я», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я»,  «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів чинного законодавства  i є документом, який регламентує діяльність Комунального  некомерційного підприємства «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області  (надалі - Підприємство).

1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області  є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним  неприбутковим підприємством, що надає послуги  вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги в тому числі паліативної домоги (в умовах стаціонару) та медичної реабілітації будь – яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.   

Підприємство здійснює господарську діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів у сфері охорони здоров’я без мети одержання прибутку, а також бере  участь у виконанні державних, регіональних та місцевих програм у сфері охорони здоров’я в установленому порядку.

1.3. Комунальне некомерційне підприємство «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області, засновником якого є Високопільська селищна рада на підставі рішення ІІІ сесії Високопільської селищної ради VIII скликання від  11 грудня 2020 року № 58, відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» в результаті прийняття прав засновника.

1.4. Засновником, власником Підприємства є Високопільська селищна рада (надалі – Власник ).

Майно  Підприємства є власністю Високопільської селищної ради.

1.5. Підприємство є самостійною юридичною особою, що підпорядковується  Високопільській селищній  раді в межах делегованих повноважень.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України,  законами України, постановами Верховної Ради України,  актами Президента та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства здоров’я України, рішеннями  Високопільської селищної ради, наказами Департаменту здоров’я обласної державної адміністрації, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:

 2.1.1. Повне найменування  Підприємства: комунальне некомерційне підприємство «Високопільська лікарня» Високопільської селищної ради Бериславського району Херсонської області ; 

 2.1.2. Скорочене найменування: КНП «Високопільська лікарня»;

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 74000, Україна, Херсонська область, смт Високопілля,  вулиця Визволителів, 145.

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

3.1. Основною метою створення Підприємства є забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених чинним законодавством України. В тому числі:

- надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров'я;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування.

3.2.  Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Підприємства є:

- створення разом із Власником умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально- діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів Підприємства ;

- здійснення медичної практики з надання  вторинної, інших видів  медичної допомоги населенню;

- надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної стаціонарної медичної допомоги, у тому числі екстреної (невідкладної), необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, медичного контролю за перебігом вагітності;

- надання пацієнтам відповідно до чинного законодавства України на безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої  стаціонарної медичної допомоги (спеціалізована медична практика);

- транспортування хворих спецавтотранспортом у інші заклади охорони здоров’я на відплатній основі;

- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань;

- робота з джерелами іонізуючого випромінювання;

- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому чинним законодавством України;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачою листків непрацездатності; направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

- проведення профілактичних оглядів;

- ліцензована діяльність щодо придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів;

- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із чинним законодавством України;

- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання  вторинної  медичної допомоги  у визначеному законодавством порядку;

- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів;

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

- взаємодія з суб’єктами надання первинної, вторинної (спеціалізованої)   та третинної медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

- організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

- забезпечення дотримання стандартів у сфері охорони здоров’я, зокрема уніфікованих клінічних протоколів;

- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку, визначеному відповідними програмами та законодавством;

- надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку  вторинної медичної допомоги;

- визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

- моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

- зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

- залучення кваліфікованих медичних працівників з інших закладів охорони здоров'я для надання вторинної (спеціалізованої) допомоги та третинної в тому числі лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т. ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

- координація діяльності лікарів із надання вторинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами первинної та третинної  медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- надання елементів паліативної допомоги в умовах стаціонару пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; 

 - надання медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), паліативною медичною допомогою (в умовах стаціонару) та медичною реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого лікаря в порядку, передбаченому законодавством, крім випадків, коли згідно із законодавством направлення лікаря не вимагається.

3.3. Підприємство може бути клінічною базою вищих та середніх медичних, фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.4. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має  право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику. Якщо для провадження певних видів діяльності, передбачених Статутом, потрібний спеціальний дозвіл, Підприємство отримує його в порядку, визначеному законодавством України.

3.5. Підприємство має право займатися іншими видами діяльності, не передбаченими в даному Статуті і не забороненими чинним законодавством України.

 3.6.  Вартість платних послуг, відшкодовується за рахунок особистих коштів громадян, а у випадках визначених законодавством України – за рахунок інших джерел за цінами, встановленими згідно із вимогами чинного законодавства.

 3.7.  Вартість медичних послуг, наданих у зв’язку із настанням визначеного законом страхового випадку особам, застрахованим за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності  та професійного захворювання, відшкодовується за рахунок коштів відповідного фонду соціального страхування в порядку, встановленому законом.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

         4.2. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого  рішенням сесії Високопільської селищної ради , самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що призначаються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

4.5. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державній казначейській службі, установах банків, круглу печатку зі своєю назвою, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

4.6. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

4.7. Підприємство самостійно визначає свою внутрішню організаційну структуру відповідно до Примірної структури та граничної чисельності підприємств згідно вимог чинного законодавства.

4.8. Підприємство має право самостійно встановлювати форми і системи оплати праці відповідно до чинного законодавства.

 

 1. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю Високопільської селищної ради і закріплюється за ним на праві оперативного управління.

На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів Підприємства.

Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.  Підприємство володіє та користується зазначеним майном згідно чинного законодавства. 

5.2. Підприємство не має права відчужувати майно, передавати його третім особам(юридичним чи фізичним) або іншим способом розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів без попереднього погодження  Власником в установленому порядку, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:

5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до рішення Власника про утворення  комунального підприємства;

5.3.2. Кошти державного,  місцевого бюджету (бюджетні кошти );

5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Власника ) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.3.4. Цільові кошти;

5.3.5. Кредити банків;

5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;

5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, а також надходження коштів на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі;

5.3.8. Кошти, отримані за договорами з центральними органами виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.

5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.4. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених чинним законодавством України.

5.5. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та  предметів діяльності, визначених цим Статутом. 

5.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Підприємства або їх частини серед засновників (учасників), працівників комунального некомерційного підприємства (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.7. Підприємство має право надавати в оренду майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування та цього Статуту.

5.8. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, податкову, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у визначеному законодавством порядку. 

5.9. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.

5.10. Порядок розподілу та використання коштів Підприємства, отриманих від господарської некомерційної діяльності, визначає директор Підприємства.

5.11. Власні надходження Підприємство використовує відповідно до чинного законодавства України.

5.12. Додатковий капітал Підприємства (залишкова вартість) у розмірі 100% належить Засновнику.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення.

6.1.3. Укладати господарські договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства, співпрацювати з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

6.1.4. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у

6.1.5. Здійснювати  будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний

6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

6.1.7. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприємцями з питань, що належать до компетенції Підприємства.

6.1.8. Укладати   договори про надання медичного обслуговування за рахунок коштів місцевих  бюджетів.

6.1.9. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом.

6.1.10. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до законодавства України.

6.1.11. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

6.2. Підприємство зобов’язане:

6.2.1. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

 6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність, відповідно до вимог чинного законодавства України.

         6.2.3. Надавати  вторинну  медичну допомогу та медичні послуги у визначеному законодавством порядку відповідно до державних соціальних і галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, за видами, які передбачені ліцензією на медичну практику, виданою центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я у громаді .

6.2.5. Забезпечувати збереження та цільове використання закріпленого за Підприємством майна.

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України.

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення кваліфікації працівників.

6.2.8. Дотримуватися норм і вимог з охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки.

6.2.9. Провадити оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення роботи Підприємства.

6.2.10. Забезпечувати дотримання прав пацієнтів і/та їхніх законних представників, зокрема:

- право пацієнта на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я;

- право на інформацію про стан здоров’я з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

- право на таємницю про стан здоров’я.

6.2.11. Акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

 1. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА   ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснюється на засадах поєднання повноважень  Власника та Директора Підприємства.

7.2. Власник – Високопільська селищна рада:

7.2.1.  Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього;

7.2.2. Затверджує фінансовий план Підприємства, зміни до нього, та контролює його виконання;

7.2.3. Приймає рішення про створення філій, представництв,  та інших відокремлених структурних підрозділів Підприємства (далі Філії), затверджує положення про них;   

7.2.4. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є власністю Високопільської селищної ради та закріплене за Підприємством на праві оперативного управління;

7.2.5. Ухвалює рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства, призначає ліквідаційну комісію, комісію з припинення, затверджує ліквідаційний баланс, передавальний акт;

7.2.6. Здійснює організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  Директора, укладає і розриває контракт з Директором Підприємства та здійснює контроль за його виконанням;

7.2.7. Тимчасово (з дня виникнення вакантної посади до призначення  Директора Підприємства за результатами конкурсу) покладає виконання обов’язків  Директора Підприємства на особу з числа штатних працівників закладу;

         7.2.8.  В межах своєї компетенції може фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми "місцевих стимулів"), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.

7.3.  Поточне (оперативне) управління Підприємством, в т.ч. фінансово – господарське управління,  здійснює Директор  Підприємства .

7.4. Порядок прийому та звільнення Директора Підприємства:

7.4.1. Директор Підприємства  призначається на посаду  на конкурсній основі за рішенням сесії Високопільської селищної ради  з наступним укладенням   контракту між ним та селищним головою Високопільської селищної ради.   Директор Підприємства повинен відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим Міністерством охорони здоров’я України.

7.4.2. Строк найму, права, обов’язки, відповідальність і притягнення до дисциплінарної відповідальності Керівника, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Проведення конкурсу на зайняття посади Директора Підприємствата  укладання контракту з ним здійснюються згідно порядку, визначеного чинним законодавством та рішенням  Власника.

         Контракт припиняє свою дію із закінченням строку, на який його було укладено, без прийняття окремого рішення щодо цього. Контракт може бути продовжено лише за рішенням Високопільської селищної ради.

7.4.3. Директора може бути звільнено достроково за рішенням сесії Високопільської селищної ради з підстав, передбачених законодавством або контрактом. Звільнення Директора тягне за собою автоматичне  припинення (розірвання)  контракту без укладення додаткових угод.

7.5. Повноваження Директора Підприємства:

7.5.1. Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю закладу охорони здоров'я, відповідає за фінансово-господарські результати його діяльності;

7.5.2. Забезпечує виконання усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів;

7.5.3. Забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби закладу;

7.5.4. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності та делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

7.5.5. Укладає будь-які  договори  згідно чинного законодавства;

7.5.6. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Власника;

7.5.7. Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів  Підприємства щодо надання населенню вторинної медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів;

7.5.8. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану, виконання показників ефективності діяльності Підприємства,  використання наданого на праві оперативного управління Підприємству комунального майна спільної власності  громади і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

         7.5.9. Користується правом розпорядження майном та коштами Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на праві оперативного управління майна;

         7.5.10. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх структурних підрозділів та працівників Підприємства;

         7.5.11. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації;

7.5.12. У строки і в порядку, встановлені законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру;

         7.5.13. Подає в установленому порядку Власнику квартальну, річну, фінансову, та іншу звітність Підприємства, зокрема щорічно до 25 лютого надає Власнику  та  Департаменту  здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації,  бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом Власника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність вільних площ, придатних для надання в оренду;

7.5.14. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства, в т.ч. строкові. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

         7.5.15. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;

7.5.16. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;

7.5.17. Вживає заходи для своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.5.18. Несе відповідальність за збитки, яких Підприємство зазнало з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному законодавством.

7.5.19. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, зокрема:

- порядок надходження і використання коштів, отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки;

- порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

 - положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства; 

тощо.

7.5.20. За погодженням із Власником та відповідно до вимог законодавства має право укладати договори оренди майна;

7.5.21. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції  Директор Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між  Власником і  Директора Підприємства.

7.6. У разі відсутності  Директора Підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник  Директора Підприємства чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.7. З метою сприяння діяльності на Підприємстві може бути створена за рішенням Власника Спостережна Рада.  

7.8. Miсцеві ради можуть укладати угоди з Підприємством про виділення коштів з місцевих бюджетів за цільовим призначенням, не заборонених законодавством.

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Структура Підприємства включає:

          8.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ;

          8.1.2. Господарський підрозділ;

          8.1.3. Допоміжні медичні підрозділи;

          8.1.4. Стаціонарні підрозділи;

          8.1.5. Поліклінічні підрозділи;

         8.1.6. Інші.

8.2. Примірна структура та гранична чисельність Підприємства затверджується Директором Підприємства відповідно до чинного законодавства.

8.3. Детальна структура Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства затверджуються  Директором Підприємства.

8.4. Функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників Підприємства затверджує  Директором Підприємства.

8.5. Штатну чисельність Підприємства Директор визначає на власний розсуд на підставі фінансового плану Підприємства, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги, та затверджує її в установленому порядку.    

 

 1. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

9.1. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх працівників, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством. 

9.2. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

9.3. Право укладання колективного договору надається Директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

9.4. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності.

9.5. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

9.6. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

9.7. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

 

 1. ОБЛIК, ЗВIТНIСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ПIДПРИЄМСТВА

10.1. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

10.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне i достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам.

10.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та встановленого чинним законодавством України порядку.

10.4. Власник має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю i обсягом надання медичної допомоги.  Підприємство подає Власнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської, кадрової, медичної діяльності.

10.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється шляхом проведення експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам, доказової медицини, вимогам галузевим стандартам в сфері охорони здоров'я та діючому законодавству;

10.6. Заклад надає фінансовий план власнику до 01 вересня, що передує плановому.   Заклад має право вносити зміни до фінансового плану до 10 разів на рік.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

11.2. У разі припинення Підприємства усі активи Підприємства передаються одній або декільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

11.3. Припинення Підприємства здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації або ліквідаційною комісією), яка утворюється Власником або за рішенням суду.

11.4. Порядок і строки проведення припинення Підприємства, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про припинення.

11.5. До комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами Підприємства.

Голова комісії, її члени або ліквідатор представляють Підприємство у відносинах з третіми особами та виступають у суді від його імені.

11.6. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

11.7. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

11.8. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Статут затверджується Власником . Зміни та доповнення до нього вносяться Власником за пропозицією: 

- органу правління (за наявності);          

- голови районної ради або його заступника;

- президії, постійних комісій районної ради, окремих депутатів;

         - керівника Підприємства; 

         - трудового колективу.

12.2. Зміни і доповнення до Статуту набирають чинності з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру

12.3. Цей Статут складено в двох примірниках, які знаходяться:

- перший примірник - в Підприємстві;

- другий - у державного реєстратора.

Кожен з примірників Статуту має однакову юридичну силу.

12.4. Питання, неврегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України. 

КНП "Високопільська лікарня"

Комунальне некомерційне підприємство "Високопільська лікарня" Високопільської селищної ради Бериславського района Херсонської області
Код ЄДРПОУ 02003965

74000 смт Високопілля Бериславського района Херсонської області,  вул. Визволителів, 145,  т. 05535-2-12-07